Privacy

Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van de informatie die het Netwerk Dementie Drenthe (NDD) biedt of van andere diensten van het NDD, dan verwerken wij mogelijk gegevens van u.

Het NDD vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de participanten van het NDD, de bestuursleden, de medewerkers van de participerende organisaties, haar relaties en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het NDD houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacywetgeving. De voorzitter van de stichting Netwerk Dementie Drenthe is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht - aan de hand van de verschillende manieren waarop persoonsgegevens worden verkregen - welke gegevens verzameld worden en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd zo nodig aangepast. De laatste aanpassing is gedaan op 20 februari 2024. Op deze pagina van het NDD kunt u de laatste versie van de Privacyverklaring altijd inzien.

Vragen over of aan het NDD
U kunt het NDD vragen stellen via de telefoon of via een e-mail of via een online antwoordformulier op www.dementiedrenthe.nl.

In geval van telefonisch contact of e-mailcontact of vragen online, registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens. Als u gebruik maakt van een online formulier dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres, en een omschrijving van uw vraag. Met uw persoonlijke gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag. Op de website is bovenstaande werkwijze op meerdere plaatsen aangegeven.

Participanten van het NDD
Een organisatie kan zich bij het NDD aansluiten door de ondertekening van een Participantenovereenkomst. In deze Participantenovereenkomst wordt de specifieke verhouding tussen de participanten en de stichting bepaald.

Wij verkrijgen en registreren werkgegevens (naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, en postadres) van (de medewerkers van) de participerende organisaties.
Door de ondertekening van Aanhangsel C, behorende bij de Participantenovereenkomst,

  • verklaart u om informatie van en over hulpvragen, die via de telefoon of via een e-mail of via een online antwoordformulier bij het NDD binnenkomt en aan uw organisatie wordt doorgegeven, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te behandelen.
  • en geeft u toestemming om de gegevens van u en van de medewerkers van uw organisatie te gebruiken voor alle administratie en communicatie rondom het participeren in het NDD. De ondertekenaar is hierbij verantwoordelijk voor het aan- of afmelden van medewerkers. Met deze gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan; ze worden alleen gebruikt voor de administratie en communicatie rondom de samenwerking met het NDD.

Externe organisaties en privépersonen met wie het NDD samenwerkt
In geval van telefonisch contact of e-mailcontact of vragen online, geeft u automatisch toestemming om uw gegevens te delen met medewerkers die bij het beantwoorden van uw vraag worden betrokken, tenzij u duidelijk aangeeft dat niet te willen. Deze medewerkers zijn in dienst bij onze netwerkleden, de participerende zorgorganisaties.
Door de samenwerking met de stichting NDD verkrijgt en registreert het NDD uw gegevens (naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, en postadres). Door ondertekening van een toestemmingsverklaring geeft u toestemming om de gegevens van u te gebruiken voor de administratie en communicatie rondom de samenwerking met het NDD.

Communicatie NDD
De telefoonnummers, adressen en e-mailadressen worden gebruikt voor het periodiek versturen van de digitale nieuwsbrief, voor uitnodigingen voor vergaderingen en bijeenkomsten, en voor het delen van informatie die door het NDD voor u van belang wordt geacht. In de digitale nieuwsflits is een link opgenomen waarmee u zich te allen tijde hiervoor kunt afmelden.

Sociale media
NDD maakt gebruik van LinkedIn.

Beveiliging
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. NDD bewaart gegevens maximaal 5 jaar.

Uw rechten
U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door een e-mail te sturen via secretariaat@dementiedrenthe.nl.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande de privacy verklaring kunt u contact opnemen via een e-mail aan secretariaat@dementiedrenthe.nl